Algemene voorwaarden Anno71 B.V.

 • Algemene bepalingen

1.1 Anno71 B.V: De besloten vennootschap Anno71 B.V., gevestigd te Uden.
1.2 Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Anno71 B.V. een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.
1.3 Producten: alle goederen die Anno71 B.V. in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Anno71 af te sluiten overeenkomsten en op alle door Anno71 gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Anno71 daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 1. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Anno71 het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Iedere aanbieding blijft 10 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.
3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

 1. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel email verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Anno71 en aanvaarding van de opdracht door Anno71.
4.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 1000 (excl. BTW) moeten door Anno71 schriftelijk dan wel per email worden bevestigd. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door Anno71 van de opdracht.

 1. Levering

5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Anno71 ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven Anno71 in gebreke te stellen, waarbij aan Anno71 een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien Anno71 gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Anno71 enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 295,00 franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door Opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van Anno71. Kosten en schaden voor Anno71, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Transport van producten geschiedt voor risico van Anno71 tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Anno71 is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.
5.5 Anno71 is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.
5.6 Anno71 behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.  Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van Anno71 wordt verschaft, is Anno71 bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat Anno71 enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.
5.7 Anno71 levert alleen films, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen.
5.8 Bij door Anno71 gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van Anno71 te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Anno71 niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is,  wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

 1. Prijzen

6.1 De door Anno71 vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro’s en zijn exclusief BTW.
6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.
6.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke Anno71 van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is Anno71 gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

 1. Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van de Anno71 te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door Anno71 aan te wijzen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
7.2 Indien betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Anno71 gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.  Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.
7.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115 (zegge: honderdvijftieneuro).

 1. Reclame

8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door Anno71 alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan Anno71 zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van Anno71 zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.
8.2 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.
8.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door Anno71 zijn aanvaard.
8.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van Anno71 te zijn.
8.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Anno71 in behandeling genomen.
8.6 Indien de reclame door Anno71 gegrond wordt bevonden, is Anno71 uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
8.7 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Anno71. 

 1. Garantie

9.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Anno71 schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van Anno71, kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen franco aan Anno71 toegezonden worden.
9.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Anno71, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Anno71 en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.
9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen. 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Anno71 bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht Anno71 zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.
10.2 Anno71 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van Anno71.
10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Anno71, op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.
10.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege Anno71, hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Anno71 is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

 1. Overmacht

11.1 Anno71 is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Anno71 toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.
11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Anno71, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Anno71 gedane leveringen aan Anno71 is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

 1. Retentierecht

13.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Anno71 bevinden, heeft Anno71 het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Anno71 heeft voldaan.
13.2 Anno71 is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

 1. Verzuim van de Opdrachtgever

14.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is Anno71 gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
14.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door Anno71 geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Anno71 B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.